Egg with diagonal stripes

egg diagonal stripes

Egg with diagonal stripes coloring page